عالم هستی

نظریه من در مورد جهان (فرضیه)

نظریه من در مورد جهان (فرضیه)

هممون نام یک سری سیاره و کره رو بلد هستیم دانشمندان سیاره های زیادی رو شناسایی کردند و این مطلب رو هم میدونیم که سیاره و کره های زیادی هنوز شناسایی نشدند