استیوجابر

آخرین جملات استیو جابز!!!

آخرین جملات استیو جابز!!!

من در دنیای کسب و کار، به قله ی موفقیت رسیدم. به چشم دیگران، زندگی من مظهر موفقیت است. اما جدای از کار، انسان چندان شادمانی نیستم.

به هر حال، ثروت یک حقیقت زندگی است که من به آن عادت کرده ام. در این لحظه و...